Praleisti juostelės komandas
Pereiti prie pagrindinio turinio
LT    EN
Svetainė neįgaliesiems
titulinis struktūra spausdinti
  
Dokumentai
Redaguoti:
  

1. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443.  ​
(Pakeitimai)

2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m.​ vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“. (Pakeitimai)

3. Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų elektroninių mainų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-038.

4. Projektų, bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų, netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-203.

5. Papildomo finansavimo skyrimo įgyvendinamiems projektams, kurie bendrai finansuojami iš Europos Sąjungos fondų lėšų ir dėl kurių yra pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 4-768.

6. Finansų ministerijos rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo Finansavimo reikalavimams.

7. Galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos forma.

8. Ataskaitos po projekto užbaigimo forma. Pildymo instrukcija.

9. Ataskaitos po projekto užbaigimo priedas energetikos priemonėms (priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu", „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu", „Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės "Energetikos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas" naudos ir kokybės vertinimo kriterijus").

10. Ataskaitos po projekto užbaigimo priedas verslo priemonėms (priemonės „Lyderis LT", „Procesas LT", „E-verslas LT", „Naujos galimybės", „Invest LT+", „Invest LT-2").

11. Ataskaitos po projekto užbaigimo priedas turizmi ir verslo priemonėms (priemonės „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra", „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms", „Nacionalinės svarbos turizmo projektai", „Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas", „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose", „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas", „Invest LT").

12. Ataskaitos po projekto užbaigimo priedas MTTP priemonėms (1) (priemonės „Idėja LT", „Intelektas LT", „Intelektas LT+", „Inoklaster LT", „Inoklaster LT+"  ).

13. Ataskaitos po projekto užbaigimo priedai MTTP priemonėms (2) (priemonės „Inogeb LT-1", „Inogeb LT-2", „Inogeb LT-3" ).

14. Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų, iš kurių gaunama pajamų paraiškos dėl projekto finansavimo priedas.

15. Konsultacijos dėl de minimis pagalbos.

16. Paaiškinimas dėl modernizavimo darbus reglamentuojančių dokumentų taikymo Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektų vykdytojams.

17. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties forma.

18. Mokslinių tyrimų veiklos ataskaita (aktuali priemonės Intelektas LT" projektų vykdytojams).

19. Technologinės plėtros veiklos ataskaita (aktuali priemonės Intelektas LT" projektų vykdytojams).

20. Rekomendacijos dėl sutikimo įkeisti ar kitaip suvaržyti turtą, įsigytą ar sukurtą iš Europos Sąjungos fondų lėšų.

 

Papildoma informacija:

2007-2013 m. finansavimo laikotarpio netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normų nustatymo ir taikymo tvarka, kai nustatyta su pirkimu susijusių pažeidimų. 

 
 
  

1. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (2007-12-19, Nr.1443).

2. Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės (2007-10-31, Nr.1179).

3. Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukcija.

4. Iš dalies užpildyto mokėjimo prašymo pildymo pavyzdys.

5. Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams.

3 priedas. Pažyma dėl projekte naudojamo ilgalaikio turto nusidevėjimo (amortizacijos) sąnaudų paskaičiavimo forma.

6 priedas. PVM finansavimo iš ES fondų lėšų gairės.

6. Darbo užmokesčio išlaidų priskyrimo projektui rekomendacijos.

1 priedas. Pažyma dėl projektui tenkančios darbo užmokesčio dalies apskaičiavimo.

2 priedas. Pažyma dėl darbo užmokesčio prisitaikymo ir išmokėjimo (taikoma priemonei „Invest LT+“ bei „Invest LT-2“).

3 priedas. Darbo laiko suvestinė.

7. Elektroninė avanso mokėjimo prašymo forma.

8. Pridėtinių (netiesioginių) projekto išlaidų apskaičiavimo ir tikrinimo rekomendacijos.

1 priedas. Rekomendacinė pridėtinių išlaidų pažyma.

9. Duomenų elektroninių mainų taisyklės.

10. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškinimas dėl netesybų.

11. Projektų išlaidų tinkamumas.

12. Pažyma dėl įvykdytų parodų taikant fiksuotus įkainius (aktualu priemonės „Naujos galimybės“ kvietimui Nr. 4 ir Nr. 5).

13. Metodika dėl su Europos Sąjungos fondų administravimu susijusių dokumentų ir duomenų keitimo dėl euro įvedimo.

14. Dokumentų ir duomenų, susijusių su Europos Sąjungos fondų administravimu, keitimas dėl euro įvedimo (informacija projektų vadovavimas).

 
  

Perkančiųjų  organizacijų  pagal  Lietuvos  Respublikos viešųjų  pirkimų  įstatymą  pirkimų  vykdymą reglamentuoja:

1.   Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000);

2.   Standartiniai viešųjų pirkimų dokumentai;  

3. Tarptautinio pirkimo vertės ribos;

4. Perkančiųjų organizacijų sąrašas.

 
Juridinių  asmenų,  kurie  nėra  perkančiosios organizacijos  pagal  Lietuvos  Respublikos  viešųjų pirkimų įstatymą pirkimų vykdymą reglamentuoja:

1.   Finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 1K-212 „Dėl Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 69-2641).  

Pakeitimai:

1. Finansų ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1K-132 (Žin., 2009, Nr. 59-2308);

2. Finansų ministro 2009 m. gruodžio 16 d, įsakymas Nr. 1K-447 (Žin., 2009, Nr. 151-6807);

3. Finansų ministro 2012 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. 1K-268 (Žin., 2012, Nr. 91-4755);

4. Finansų ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 1K-154 (Žin., 2013, Nr. 45-2234).

 

Juridinių  asmenų,  kurie  nėra  perkančiosios organizacijos  pagal  Lietuvos  Respublikos  viešųjų pirkimų įstatymą, vykdant pirkimus naudojamų dokumentų ir formų pavyzdžiai:

1.   Įsakymo dėl pirkimų komisijos sudarymo pavyzdys.
2.   Kvietimas pateikti pasiūlymą  
3.   Skelbimo pavyzdys. 
4.   Konkurso sąlygų pavyzdys.
5.   Pasiūlymo forma taikant ekonominį naudingumą.
6.   Pasiūlymo forma taikant mažiausią kainą.
7.   Pasiūlymų vertinimo komisijos posėdžio protokolas.
8.   Pirkimo derybų posėdžio protokolas.
9.   Apklausos pažymos pavyzdys.


Pirkimų plano rengimui reikalingi dokumentai:

1.  VšĮ  Lietuvos  verslo  paramos  agentūros  direktoriaus 2008  m.  rugsėjo  24  d.  įsakymas  Nr. R1-169  „Dėl pirkimų plano formos bei pirkimų plano pildymo ir derinimo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 73-975); 

2.  VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriaus 2008 m. lapkričio 14 d.  įsakymas Nr. R1-271  „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. R1-169 „Dėl pirkimų plano formos bei pirkimų plano pildymo ir derinimo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 88-1147);

3. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriaus 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. R1-071 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. R1-169 „Dėl pirkimų plano formos bei pirkimų plano pildymo ir derinimo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2012, Nr. 95-819).

Pirkimų plano forma.

4. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriaus 2013 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. R1-005(1.3) „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. R1-169 „Dėl pirkimų plano formos bei pirkimų plano pildymo ir derinimo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2013, Nr. 13-108).

Pirkimų plano forma.

5. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriaus 2015 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. R1-003(1.3) „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. R1-169 Dėl pirkimų plano formos bei pirkimų plano pildymo ir derinimo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo.

Pirkimų plano forma

 
  

Dokumentų nėra.

 
  
 
Viešoji įstaiga
Lietuvos verslo paramos agentūra

Savanorių pr. 28, LT-03116,
telefonas (8 5) 268 7401,
el. p. info@lvpa.lt,
Skype (suderinus pokalbio laiką su konkrečiu LVPA darbuotoju)
Duomenys apie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas: 125447177
ES logotipas
Baltoji banga Facebook LinkedIn Euras Lietuvoje
Cituojant, nuorodos į šaltinį būtinos.