Praleisti juostelės komandas
Pereiti prie pagrindinio turinio
LT    EN
Svetainė neįgaliesiems
titulinis struktūra spausdinti
 

 Įstatai

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 4-518VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪROS ĮSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Agentūra) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šiais Agentūros įstatais (toliau – Įstatai), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais. 
2. Agentūros savininkė yra valstybė. Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. Agentūros pavadinimas – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra. Agentūros pavadinimo vertimas į anglų kalbą – Public institution Lithuanian Business Support Agency. Vartojami pavadinimo sutrumpinimai – LVPA ir LBSA (anglų k.). 
3. Agentūros teisinė forma – viešoji įstaiga.
4. Agentūros veiklos laikotarpis – neribotas.
5. Agentūros finansiniai metai – kalendoriniai metai. 
6. Agentūra turi antspaudą su savo pavadinimu, savarankišką balansą, atsiskaitomąsias ir kitokias sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotuose bankuose. 

II SKYRIUS 
AGENTŪROS VEIKLOS TIKSLAI 

7. Agentūros veiklos tikslai:
7.1. dalyvauti įgyvendinant nacionalines strategijas, programas ir kitas iniciatyvas, skirtas Lietuvos ūkiui plėtoti ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti;
7.2. administruoti nacionalinėmis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus;
7.3. teikti fiziniams ir juridiniams asmenims paslaugas ir informaciją, susijusią su nacionalinių ir ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimu projektams įgyvendinti.
8. Agentūros veiklos sritys:
8.1. projektų, finansuojamų nacionalinėmis ir ES struktūrinių fondų lėšomis verslo srityje, administravimas ir įgyvendinimo priežiūra;
8.2. projektų, finansuojamų nacionalinėmis ir ES struktūrinių fondų lėšomis mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje, administravimas ir įgyvendinimo priežiūra;
8.3. projektų, finansuojamų nacionalinėmis ir ES struktūrinių fondų lėšomis turizmo srityje, administravimas ir įgyvendinimo priežiūra;
8.4. projektų, finansuojamų nacionalinėmis ir ES struktūrinių fondų lėšomis energetikos srityje, administravimas ir įgyvendinimo priežiūra.
9. Agentūros veiklos rūšys:
9.1. kvietimų teikti paraiškas skelbimas ir (ar) siuntimas, projektų paraiškų vertinimas bei atranka, projektų sutarčių sudarymas, projektų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė, mokėjimo prašymų tikrinimas ir vertinimas, pagal juos atliekamų mokėjimų kontrolė, su skiriamu finansavimu susijusios informacijos kaupimas, duomenų įtraukimas į informacinę sistemą, skirto finansavimo viešinimas bei kita projektų administravimo veikla;
9.2. dalyvavimas rengiant teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinių ir ES struktūrinių fondų lėšų administravimą bei kitus su tuo susijusius procesus, Agentūros vidaus procedūras reguliuojančių teisės aktų rengimas ir tvirtinimas; 
9.3. ataskaitų, projektams skirto finansavimo bei projektams skirto finansavimo poveikio Lietuvos ekonomikai analizių, prognozių ir informacijos rengimas, teikimas ir sklaida;
9.4. informacinių ir mokymo seminarų, kitų renginių organizavimas;
9.5. kitų teisės aktais Agentūrai nustatytų funkcijų vykdymas. 
10. Veikla, kuri yra licencijuojama arba kuria galima verstis nustatyta tvarka, Agentūra gali verstis tik gavusi atitinkamus leidimus.
11. Agentūra negali sudaryti sandorių, kurie neatitinka jos tikslų.

III SKYRIUS 
ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA 

12. Asmuo gali tapti nauju dalininku, jį priėmus dalininku arba jam įgijus (paveldėjus, nupirkus ar kitais būdais įgijus) dalininko teises.
13. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka:
13.1. pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia Agentūros vadovui prašymą juo tapti. Asmens prašyme turi būti nurodyti duomenys apie jį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė), išreikštas pritarimas Agentūros veiklos tikslams ir nurodytas asmens numatomas įnašas į dalininkų kapitalą, šio įnašo dydis (kai numatomas įnašas – pinigai) ar vertė (kai numatomas įnašas – materialusis ar nematerialusis turtas) (litais) ir įnašo perdavimo Agentūrai terminas; 
13.2. asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu;
13.3. visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti dalininką, pageidavęs dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavęs Agentūrai savo prašyme nurodytą įnašą. 
14. Dalininko teises įgijęs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:
14.1. apie tai, kad įgijo dalininko teises, raštu praneša Agentūros vadovui ir kartu pateikia jam dalininko teisių įgijimą liudijantį dokumentą ar jo išrašą. Pranešime turi būti nurodyta: dalininkas, kurio turėtas dalininko teises asmuo įgijo (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas); asmuo, įgijęs dalininko teises (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atstovo vardas ir pavardė); dalininko teisių įgijimo data; 
14.2. dalininku tapusio asmens įnašo į dalininkų kapitalą vertė atitinka dalininko teises perleidusio dalininko turėtų įnašų vertę.
15. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus Įstatų 13.3 papunktyje nurodytus ar dalininko teises įgijusiam asmeniui atlikus Įstatų 14.1 papunktyje nurodytus veiksmus, Agentūros vadovas per 2 darbo dienas įrašo naują dalininką ir jo įnašo vertę į Agentūros dokumentus, atsižvelgdamas atitinkamai į Įstatų 13.3 papunkčio nuostatas ar 14.1 papunktyje nurodytuose dokumentuose nurodytą dalininko teisių įgijimo datą ir 14.2 papunkčio nuostatas. 
16. Atlikus Įstatų 15 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.

IV SKYRIUS
DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

17. Apie ketinimą parduoti dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti Agentūros vadovui (kartu nurodyti dalininko teisių pardavimo kainą). 
18. Agentūros vadovas per 5 dienas nuo dalininko pranešimo gavimo dienos apie tai Įstatų 26 punkte nurodytu būdu informuoja kitus Agentūros dalininkus (kartu nurodo dalininką, kuris parduoda dalininko teises, ir dalininko teisių pardavimo kainą) ir Įstatų nustatyta tvarka šaukia visuotinį dalininkų susirinkimą sprendimui dėl Agentūros dalininko, kuris pirktų parduodamas dalininko teises, priimti. 
19. Visuotiniame dalininkų susirinkime paaiškėjus, kad už nustatytą kainą dalininko teisių neperka nė vienas Agentūros dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas parduoti kitam asmeniui. 
20. Jeigu Agentūros dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teisės parduodamos šio dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant Įstatų 17-19 punktuose nurodytų veiksmų. 

V SKYRIUS
DALININKO ĮNAŠŲ PERDAVIMO AGENTŪRAI TVARKA

21. Dalininkų įnašai Agentūrai perduodami tokia tvarka:
21.1. pinigai įnešami į Agentūros sąskaitą; 
21.2. materialusis ir nematerialusis turtas Agentūrai perduodamas surašant turto perdavimo aktą. Aktą pasirašo turtą perduodantis asmuo (steigėjas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis asmuo) ir Agentūros vadovas. Kartu su perduodamu turtu Agentūrai pateikiama ir šio turto vertinimo ataskaita, kuri turi būti sudaryta ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki turto perdavimo Agentūrai. Turto vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko lėšomis.

VI SKYRIUS
AGENTŪROS ORGANAI

22. Agentūros organai – visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Agentūros vadovas.

VII SKYRIUS
AGENTŪROS VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS

23. Agentūros visuotinis dalininkų susirinkimas: 
23.1. keičia Įstatus;
23.2. priima sprendimą pakeisti Agentūros buveinę;
23.3. nustato paslaugų, darbų ir produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;
23.4. skiria ir atšaukia Agentūros vadovą, nustato jo darbo sutarties sąlygas;
23.5. tvirtina Agentūros metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
23.6. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Agentūros veiklą;
23.7. priima sprendimą dėl Agentūrai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;
23.8. priima sprendimą dėl Agentūros reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
23.9. priima sprendimą pertvarkyti Agentūrą;
23.10. priima sprendimą likviduoti Agentūrą ar atšaukti jos likvidavimą;
23.11. skiria ir atšaukia likvidatorių, kai Viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti Agentūrą priima visuotinis dalininkų susirinkimas;
23.12. nustato Agentūros vidaus kontrolės tvarką;
23.13. priima sprendimą dėl Agentūros veiklos audito, metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir iš Agentūros teikiamo pretendentų atlikti auditą sąrašo išrenka auditorių ar audito įmonę (su audito įmone ar auditoriumi gali būti sudaryta ilgalaikė Agentūros audito paslaugų pirkimo sutartis, tačiau konkreti įmonė negali atlikti Agentūros audito daugiau nei penkerius metus iš eilės);
23.14. priima sprendimą dėl Agentūros tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
23.15. tvirtina Agentūros veiklos strategiją;
23.16. tvirtina Agentūros valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą;
23.17. nustato Agentūros veiklos vertinimo kriterijus;
23.18. tvirtina Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatą;
23.19. priima sprendimą dėl Agentūros rezervų iš pelno sudarymo, keitimo, naudojimo ir panaikinimo;
23.20. tvirtina Agentūros vadovo atostogų suteikimo derinimo tvarkos aprašą;
23.21. tvirtina Agentūros vadovo siuntimo į tarnybines komandiruotes derinimo tvarkos aprašą;
23.22. sprendžia kitus Viešųjų įstaigų įstatyme ir Įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
24. Visuotinis dalininkų susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Kiekvienais metais per keturis mėnesius nuo Agentūros finansinių metų pabaigos turi įvykti eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas. Agentūros vadovas eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui privalo pateikti Agentūros metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir praėjusių finansinių metų Agentūros veiklos ataskaitą, kurioje šalia kitų teisės aktuose numatytų duomenų turi būti pateikiamas Agentūros veiklos ekonominio, socialinio ir kitokio poveikio pagal Agentūros veiklos tikslus vertinimas.
25. Visuotinį dalininkų susirinkimą šaukia Agentūros vadovas.
26. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą Agentūros vadovas ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam dalininkui, išsiųsdamas registruotą laišką adresu, kurį dalininkas nurodęs Agentūrai, įteikdamas pranešimą pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis.
27. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant Įstatų 26 punkte nurodyto termino, jei su tuo raštiškai sutinka visi dalininkai.
28. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi vieną balsą.
29. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta visų dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma, išskyrus Įstatų 23.9, 23.10 ir 23.11 papunkčiuose nurodytus sprendimus, kurie priimami ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų.
30. Jeigu Agentūros dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas Agentūros savininku ir jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.

VIII SKYRIUS 
AGENTŪROS VADOVAS 

31. Agentūros vadovą konkurso būdu teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atšaukia visuotinis dalininkų susirinkimas. Darbo sutartį su Agentūros vadovu Agentūros vardu sudaro ir nutraukia visuotinio dalininko susirinkimo įgaliotas asmuo. 
32. Agentūros vadovas:
32.1. organizuoja Agentūros veiklą, siekdamas Įstatuose nustatytų veiklos tikslų;
32.2. atstovauja Agentūrai teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, veikia Agentūros vardu santykiuose su kitais asmenimis; 
32.3. Agentūros vardu pagal Įstatuose nustatytą kompetenciją sudaro sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat Agentūros vardu atidaro ir uždaro Agentūros sąskaitas bankuose;
32.4. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Agentūros darbuotojais; 
32.5. visuotiniam dalininkų susirinkimui pateikia iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka gautą informaciją apie į Agentūros vadovo pavaduotojo pareigas skiriamą asmenį iki jo paskyrimo; 
32.6. visuotiniam dalininkų susirinkimui teikia derinti asmens, priimamo į Agentūros vadovo pavaduotojo pareigas iki konkurso pagal terminuotą darbo sutartį, bet ne ilgiau negu vieniems metams, kandidatūrą;
32.7. su visuotiniu dalininkų susirinkimu suderinęs tvirtina Agentūros:
32.7.1. darbuotojų pareiginių atlyginimų priedų nustatymo ir darbuotojų skatinimo, drausminių nuobaudų ir materialinių pašalpų skyrimo taisykles;
32.7.2. administracijos padalinių nuostatus ir darbuotojų pareigybių nuostatus;
32.7.3. ES paramos lėšų administravimo procedūrų vadovą;
32.7.4. metinį veiklos planą; 
32.8. tvirtina kitus Agentūros vidaus organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus ir procedūrų aprašymus;
32.9. teikia pasiūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl veiksmų, reikalingų Agentūros tikslams pasiekti ir veiklos efektyvumui pagerinti;
32.10. organizuoja ir atlieka viešąjį pirkimą dėl Agentūros metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito, suderinęs su visuotiniu dalininkų susirinkimu viešojo pirkimo konkurso sąlygas;
32.11. sudarydamas pretendentų eiti pareigas Agentūroje atrankos komisijas, komisijos nariu (-iais) skiria ir visuotinio dalininkų susirinkimo deleguotą (-us) atstovą (-us). 
32.12. sprendžia kitus su Agentūros veikla susijusius visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai nepriskirtus klausimus.
33. Agentūros vadovas atsako už:
33.1. Agentūros finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą;
33.2. visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą;
33.3. duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
33.4. pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Agentūros veiklai;
33.5. Agentūros dalininkų apskaitą;
33.6. informacijos apie Agentūros veiklą pateikimą visuomenei;
33.7. veiklos ataskaitos parengimą;
33.8. viešų pranešimų paskelbimą;
33.9. kitus veiksmus, kurie Agentūros vadovui numatyti teisės aktuose ir Įstatuose.
34. Agentūros vadovas priima sprendimus, kurie yra įforminami įsakymais.

IX SKYRIUS
FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

35. Sprendimus steigti Agentūros filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Agentūros vadovas.

X SKYRIUS 
DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE AGENTŪROS VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

36. Dalininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Agentūros dokumentai jam pateikiami susipažinti Agentūros darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Agentūros vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos dalininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku adresu, kurį dalininkas nurodęs Agentūrai, arba įteikiamos pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. 
37. Agentūros dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.


XI SKYRIUS 
VIEŠŲ PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

38. Kai Agentūros pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. 
39. Kiti Agentūros pranešimai dalininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kai pranešimai dalininkui siunčiami registruotu laišku, jie siunčiami adresu, kurį dalininkas nurodęs Agentūrai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai tą pačią dieną išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai. 
40. Už pranešimų išsiuntimą laiku ar jų įteikimą pasirašytinai atsako Agentūros vadovas.


XII SKYRIUS 
INFORMACIJOS APIE AGENTŪROS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

41. Agentūros veiklos ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui ir paskelbta Agentūros interneto svetainėje. 
42. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas, skelbiama Agentūros interneto svetainėje.
43. Tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su Agentūros veiklos ataskaita ir kita visuomenei pateikiama informacija susipažinti Agentūros buveinėje Agentūros darbo valandomis.

XIII SKYRIUS 
ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

44. Įstatai keičiami raštišku visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Įstatų keitimo iniciatyvos teisę turi visuotinis dalininkų susirinkimas ir Agentūros vadovas.
45. Kai Įstatai keičiami Agentūros vadovo iniciatyva, Agentūros vadovas kreipiasi į visuotinį dalininkų susirinkimą, kuriam raštu išdėsto Įstatų keitimo esmę ir motyvus, ir pateikia derinti Įstatų pakeitimo projektą ir jo lyginamąjį variantą. Suderinęs Įstatų pakeitimus, Agentūros vadovas visuotiniam dalininkų susirinkimui raštu pateikia galutinį įstatų tekstą.


Šie įstatai pasirašyti 20 14 m. liepos 31 d. Vilnius.
(vieta)

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Gintas Kimtys
( įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas, pavardė)

______________

Viešoji įstaiga
Lietuvos verslo paramos agentūra

Savanorių pr. 28, LT-03116,
telefonas (8 5) 268 7401,
el. p. info@lvpa.lt,
Skype (suderinus pokalbio laiką su konkrečiu LVPA darbuotoju)
Duomenys apie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas: 125447177
ES logotipas
Baltoji banga Facebook LinkedIn Euras Lietuvoje
Cituojant, nuorodos į šaltinį būtinos.