Praleisti juostelės komandas
Pereiti prie pagrindinio turinio
LT    EN
Svetainė neįgaliesiems
titulinis struktūra spausdinti
 

Projekto administravimas – naudinga informacija

 
Svarbu žinoti
  • Įgyvendinant projektą rekomenduotina dokumentuoti visas vykdomas veiklas, kad patikros projekto vietoje metu būtų galimybė patikrinti tarpinius ir galutinius veiklų rezultatus. 
  • Visos numatytos projekto veiklos bei fiziniai veiklų įgyvendinimo rodikliai privalo būti pasiekti projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpiu. Atkreipkite dėmesį į Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje (toliau Sutartis) nurodytą projekto įgyvendinimo pradžios ir pabaigos datą – visos veiklos turi būti įgyvendintos, rodikliai pasiekti bei tinkamos išlaidos patirtos per šį laikotarpį. 
  • Įgyvendinant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektus veiklos turi būti suskirstytos taip, kad sudarytų vientisą mokslinių tyrimų procesą ir vertinant būtų galima nustatyti, kuriai veiklai priskiriama tam tikra tyrimo dalis. 
  • Projekto vykdytojas privalo suderinti su viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) visus nukrypimus nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiančius projekto apimtį, projekto išlaidas, pratęsiančius projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiančius projektą (pratęsiančius atskiras projekto veiklas) ar Sutartyje nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus. Projekto vykdytojas privalo kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, raštu informuoti LVPA apie visus pakeitimus, susijusius su Sutartimi ir projekto įgyvendinimu ir, jei reikia, inicijuoti Sutarties pakeitimą. 
  • Ypač svarbu derinti projekto metu įsigyjamo turto įkeitimo ar kitokius daiktinių teisių pakeitimo atvejus ir atminti, kad nuo Sutarties įsigaliojimo 3 arba 5 metus (atsižvelgiant į priemonę ir (ar) įmonės dydį) po projekto pabaigos be rašytinio LVPA sutikimo neperleisti, neperduoti, neįkeisti turto ar kitokiu būdu nesuvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos. 
  • Taip pat nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 3 arba 5 metus (atsižvelgiant į priemonę ir (ar) įmonės dydį) po projekto pabaigos be rašytinio LVPA sutikimo negalima keisti savo veiklos, kuriai vykdyti buvo skirtos projekto finansavimo lėšos, pobūdžio ar įgyvendinimo sąlygų ir nenutraukti šios veiklos, nedalyvauti reorganizavime ir nesireorganizuoti, taip pat nesilikviduoti, jeigu tai galėtų pažeisti Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatas. Apie svarbias priežastis, kliudančias vykdyti veiklą ir galinčias turėti įtakos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatų pažeidimui, projekto vykdytojas įsipareigoja nedelsdamas pranešti LVPA joms paaiškėjus. 
  • Rekomenduojama sudaryti projekto dokumentų sąvadą, kad bet kada būtų galima laiku ir išsamiai atsakyti į LVPA pateiktus klausimus. Primename, jog patikros vietoje lapo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1K-329 (Žin., 2008, Nr. 124-4739). 
  • Raštus ir kitus dokumentus LVPA pateikite su lydraščiu. Lydraštyje būtina nurodyti projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą ir kodą bei pridedamus dokumentus nurodant tikslų jų skaičių.
 
 
 
 
​​​​​​​
Viešoji įstaiga
Lietuvos verslo paramos agentūra

Savanorių pr. 28, LT-03116,
telefonas (8 5) 268 7401,
el. p. info@lvpa.lt,
Skype (suderinus pokalbio laiką su konkrečiu LVPA darbuotoju)
Duomenys apie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas: 125447177
ES logotipas
Baltoji banga Facebook LinkedIn Euras Lietuvoje
Cituojant, nuorodos į šaltinį būtinos.