Praleisti juostelės komandas
Pereiti prie pagrindinio turinio
LT    EN
Svetainė neįgaliesiems
titulinis struktūra spausdinti

Projekto pirkimai – naudinga informacija


Pirkimų planas
 • Pasirašius Sutartį projekto vykdytojai per 15 darbo dienų privalo parengti pirkimo planą. Rekomenduotina pirminį pirkimų planą el. paštu pateikti derinti atsakingam projektų vadovui.
 • Į pirkimų planą nereikia įtraukti pridėtinių išlaidų, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, taip pat tų, kurios priskirtos veiklai pro rata principu (pvz., biuro patalpų nuomos išlaidos, komunalinės išlaidos ir t. t.).
 • Pirkimų plane nurodytų pirkimų būdų pasirinkimas turi būti argumentuotas.
 • Rengiant pirkimų planą turi būti vadovaujamasi LVPA direktoriaus 2008-09-24 įsakymu Nr. R1-169 patvirtinta Pirkimų plano formos bei pirkimų plano pildymo ir derinimo instrukcija (su pakeitimais).

Rekomendacijos neperkančiosioms organizacijoms
 • ​Jei nustatomi tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, jie turi būti minimalūs, pagrįsti ir proporcingi pirkimo sąlygoms, tikslūs ir aiškūs. Negalima kelti tokių kvalifikacinių reikalavimų, kurie dirbtinai ribotų galimą konkurenciją. Privalu nurodyti atitinkamus kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus.
 • Apibūdinant pirkimo objekto technines charakteristikas vengti tikslių parametrų (nebent neišvengiama). Vartoti sąvokas „ne mažiau“, „nedaugiau“ ir t. t.
 • Jei neįmanomą tiksliai nurodyti pirkimo objekto neįvardijant konkretaus modelio, proceso, prekės ženklo ir t.t., privalu nurodyti „priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai“.
 • Sudarant pirkimo–pardavimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat pirkimo pradžioje nustatytos pirkimo sąlygos, išskyrus tuos atvejus, jei jos pasikeičia derybų su tiekėjais metu. Jeigu vykdomos derybos, pirkimo vykdytojas privalo derėtis su visais tiekėjais, pateikusiais nustatytus minimalius reikalavimus atitikusius pirminius pasiūlymus.
 • Sudarius pirkimo–pardavimo sutartį, privalu informuoti pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie sudarytą sutartį.
 • Pirkimo sutartyje aiškiai apibrėžti užsakovo rezervo panaudojimo galimybes (aplinkybes) bei papildomų darbų įkainojimo taisykles. Esant aiškioms sąlygoms ir kainodaros taisyklėms, vykdant sutartį galima išvengti papildomų darbų pirkimų procedūrų. Rekomenduotina pirkimo–pardavimo sutartyje nusimatyti galimybę keisti vienus darbus kitais pagal konkursinius įkainius.​

Klaidinga praktika
 • ​Projekto vykdytojas kvalifikacinius reikalavimus laiko ekonominio naudingumo vertinimo kriterijumi.
 • Vertinant pasiūlymus pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, pirkimo dokumentuose nenurodomi, neaprašomi (suprantamai) vertinimo kriterijai bei jų vertinimo metodika, aiškiai neįvardijami dokumentai, kuriuos reikia pateikti.​

Rekomendacijos perkančiosioms organizacijoms
 • ​Supaprastintą pirkimą skelbiamų derybų būdu taikyti tik atvejais, numatytais Viešųjų pirkimo įstatymo 55 straipsnyje. Rekomenduotina atitinkamai pakoreguoti supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles.
 • Nustatant kvalifikacinius reikalavimus reikia vadovautis galiojančios redakcijos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – VPT) direktoriaus įsakymu patvirtintomis „Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėmis rekomendacijomis“.
 • Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo dydis neturėtų būti didesnis kaip 2 proc. nuo pirkimui skirtų lėšų.
 • Ruošiant darbų techninę specifikaciją (techninį projektą, kiekių žiniaraščius ir pan.), būtina užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio nuostatų laikymąsi, kad techninėje specifikacijoje nebūtų naudojami konkrečių prekių ženklai ar gamintojai.
 • Jeigu pagal numatomą pasirašyti pirkimo–pardavimo sutartį finansavimas yra skirtas iš skirtingų šaltinių, konkurso sąlygose ir dalyvio pateiktame pasiūlyme pirkimo objektas turi būti aiškiai ​išskirtas pagal finansavimo šaltinius.
 • Jei yra perkami papildomi darbai vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punktu, papildomų darbų poreikis bei pagrindimas turi būti aiškiai identifikuotas (turi būti nustatyta, kokie darbai yra būtini ir kodėl jie yra būtini tinkamai užbaigti pagal pradinę sutartį) ir patvirtintas parašais (rangovo, užsakovo, techninės priežiūros bei projektuotojo).
 • Darbų konkursuose pasiūlymų vertinimas pagal ekonominio naudingumo kriterijų perkant įprastus darbus, rekomenduojama lyginamąjį kainos svorį nustatyti ne mažesnį kaip 80 (VPT rekomendacijos „Dėl viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų“).
 • Darbų konkursuose pasiūlymų vertinimas pagal ekonominio naudingumo kriterijų, t. y. kai nurodomi ekonominio naudingumo reikalavimai, dažnai perkančiajai organizacijai neužtikrina ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (dažnai vertinami projektiniai sprendiniai (vizualizacijos) ar rangovo siūlomos (numatomos) priemonės rekonstruojamo objekto nepertraukiamai veiklai rekonstrukcijos metu užtikrinti ar kt.).
 • Darbų konkursuose pasiūlymų vertinimas pagal ekonominio naudingumo kriterijų: vengti tokių kriterijų, kurie neturi tiesioginės įtakos pirkimo objektui (pvz., tiekėjų kvalifikacija, vizualizacija ir pan.).​

Klaidinga praktika
 • ​Nustatomi per dideli dalyvių ekonominę ir finansinę būklę apibūdinantys kriterijai; per didelis įvykdytų sutarčių skaičius, per didelė įvykdytos sutarties vertė.
 • Nustatomas 3 metų teigiamos reikšmės vidutinio grynojo pelno rodiklis, nors šis kriterijus rekomenduotinas taikyti, kai perkant prekes, paslaugas bei darbus numatoma sudaryti ilgalaikes pirkimo–pardavimo sutartis (ilgesnes kaip 3 metai).
 • Nustatomas neproporcingai didelis reikalavimas turimoms apyvartinėms lėšoms.
 • Nustatant kvalifikacinius reikalavimus nurodomi reikalavimai rangovo tiekiamai įrangai arba prekėms; tokie reikalavimai turėtų tapti techninės specifikacijos dalimi.
 • Nustatomi kiti, su pirkimo objektu nesusiję reikalavimai.
 
​​
Viešoji įstaiga
Lietuvos verslo paramos agentūra

Savanorių pr. 28, LT-03116,
telefonas (8 5) 268 7401,
el. p. info@lvpa.lt,
Skype (suderinus pokalbio laiką su konkrečiu LVPA darbuotoju)
Duomenys apie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas: 125447177
ES logotipas
Baltoji banga Facebook LinkedIn Euras Lietuvoje
Cituojant, nuorodos į šaltinį būtinos.